ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων και ένα κοινό εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Κοσμήτορας: Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
Μέλη Κοσμητείας:
1. ........................................, ................., Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2. Ιωάννης Μπούταλης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
3. Γεώργιος Συλαίος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.
4. Παναγιώτης Κόκκορης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
5. Αντώνιος Γαστεράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.