ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 18-