ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ.pdf